Efter i en del år at have arbejdet med energi i forskellige konsulentjob ved danske kraftvarmeværker og industrier, investerer jeg i 2006 i NHsoft og der bruges 800.000 kr. til udvikling af projektet her til varmeforsyning af Viborg og Skive som planlægges at virke ved møller i Stoholm  se 

Jeg er Niels Hansen og er idemanden bag Andelsvarme. Jeg er  uddannet i Matematik og Datalog fra Ålborg Universitet 

Projektet kunne udvikles og et mindre gasmotorprojekt blev forslået, for at vise proof of concept, som ville koste  10 - 12 mio. Dette var oplægget til de 2 fjernvarmebyer og det samlede projekt med halmkraftværket kunne været udviklet over 5 - 7 år. Viborg afstår og beslutter i 2010 at bruge 170 mio. til geotermi i Kvols som tabes da projektet mislykkes. Pga. manglende salg at dette unikke koncept går jeg personlig konkurs i 2010. 

 

I 2012 ansættes jeg hos Ringkøbing Maskinfabrik som projektudvikler og udvikler med baggrund i arbejdet til Viborg og Skive denne gasmotorvarmepumpe til Ringkøbing se Link    

I 2016 ansættes jeg som Direktør for www.iesenergy.dk med baggrund i DONG, Siemens og Danske Halmlandmænd's støtte til dette unikke projekt jeg havde udviklet se Link Efter 2 års forhandlinger med fjervarmeværkerne må dette unikke projekt opgives pga. manglende tilslutning fra alle værker. 

 Foråret 2018 indleder jeg et samarbejde med General Electric (GE) og  efter et møde hos  HOFOR sammen med GE og dialog med overborgmester Frank Jensen, munder forløbet ud i at København fakisk vil have en stor varmepumpe fra GE  se mailkorrespondance Link  

GE vil udvikle og finansiere varmepumpen til 3,5 mia, til København. 

Herefter rejser jeg 500.000 kr. i Selskabet NHsolution  (senere Future Energy) 2019 for at udvikle de store projekter sammen med GE. 

Efter 3 år og uendelige anstrengelser af GE i København og ved flere Danske Fjernvarmebyer gik Future Energy konkurs Februar måned i år efter ikke at have solgt et eneste anlæg.

 

F.eks. et fuldt finansieret projekt til et nyt stort kraftværk til Holstebro kommune til afløsning for Måbjergværket som kunne gøre hele kommunen fossilfri var ikke mulig at sælge selv med GE i ryggen. Det ender med de sædvanlige useriøse undskyldninger:  

 

Kommunens endelige afslag herunder: 

Fra: H.C. Østerby (Holstebro Kommune) <H.C.Osterby@holstebro.dk>
Sendt: 16. marts 2020 10:35
Til: 'Niels Hansen' <nh@nhsolution.dk>
Emne: Svar på mail

 

Kære Niels Hansen.

 

 

Jeg har drøftet din henvendelse med Nils Ulrik Nielsen, bestyrelsesformanden for Vestforsyning.

 

Han har oplyst følgende omkring Vestforsynings konklusion på din henvendelse til Vestforsyning:

 

”I forbindelse med strategiseminaret d. 8. januar for medlemmer af MEC BHP’s styregruppe vedr. den fremtidige strategi holdt firmaet NH Solution et oplæg om et integreret energisystem til produktion af brændsel og strøm og i den forbindelse overtagelse af MEC BHP til dette formål med varmeproduktion som biprodukt.

 

NH Solutions oplæg var af en meget foreløbig karakter og efterlod en række uafklarede punkter bl.a. herunder:

 

•         Konceptet forudsætter en havvindmøllepark ”Vesterhav Nord II” på 600 MW og en separat højspændingsforbindelse fra parken til Maabjerg – ingen af disse anlæg indgår i hverken den kortsigtede eller langsigtede infrastrukturplanlægning

 

•         NH Solutions har ikke efterprøvet om teknologien og økonomien hænger sammen i et såkaldt ”proof of concept”

 

•         Investeringen skønnes af NH Solution at løbe op i 10-15 mia. kr.

 

•         Der foreligger ingen økonomisk plan for investering, drift og finansiering

 

•         Myndighedssiden i NH Solutions koncept er særdeles kompliceret og indeholder en række elementer som nettoafregning for strømmen fra en 600 MW havvindmøllepark, der må anses for at tvivlsomt opnåelige

 

•         Produktion af transportbrændsler som indgår i konceptet ligger udenfor en kommunal forsynings aktivitetsområde

 

På den baggrund vil NH Solutions koncept ikke indgå i strategiprocessen for MEC BHP før NH solution har fundet dokumenterbare og afprøvede løsninger på de ovennævnte punkter”.

 

Til ovenstående vil jeg bede dig tage direkte kontakt til Vestforsyning, som er ansvarlig for den fremtidige varmeforsyningsstrategi.

Du kan kontakte adm. Direktør Christian Hagelskjær.

 

Venlig hilsen

H.C. Østerby
Borgmester

Telefon 9611 7501 • Mobil 2144 0150

Holstebro Kommune
Borgmesterkontoret | Sekretariat
holstebro.dk